Euskal Hirigune Elkargoa

Ikus Euskal Hirigune Elkargoa webgune huntan : www.communaute-paysbasque.fr

Euskal Hirigune Elkargoa sortu da 2017-ko urtarrilaren lehenean, lurraldean ziren 10 herriarteko elkargoak eta heikin lurralde eremuak bilakatuz :

 • Amikuze
 • Euskal kostaldea – Aturri
 • Errobi
 • Garazi Baigorri
 • Iholdi Ostibarre
 • Bidaxuneko lurraldea
 • Hazparneko lurraldea
 • Errobi Aturri
 • Xiberoa
 • Hego Lapurdi.

Elkargo berria hiru mailetan hari da :

 • Lurralde osoan dituen baitezpadako eskumenetan eta horietako zonbait sindikaten esku utziz ;
 • Hamar lurralde eremuen mailan, kalitatezko zerbitzu publikoa eskaintzeko, bere zerbitzuetako zonbait deszentralisatuz ;
 • Herrien  mailan, heiek ere eskumen zonbait HAHS (Helburu ainitzeko herriarte sindikatua)  edo HBHS (Helburu bakarreko herriarte sindikatua) deiturikoen esku utziak litazke.

Eskumenak :

 • Bizilekuen hobetzeko programa
 • Europa, mugazgaindiko lankidetza
 • Ekonomia
 • Hizkuntza eta kultura politikak
 • Ekologia, eta Energia trantsizioa
 • Ura, itsas hegia eta naturaguneak
 • Euskal mendialdia
 • Gizarte kohesioa eta ekipamendu hurbilak
 • Mugikortasunak
 • Hondarkinen prebentzioa, bilketa eta balioa emaitea.

Voir le site portail de la communauté d’agglomérations du Pays Basque :

https://www.communaute-paysbasque.fr/

La Communauté d’agglomération Pays Basque est née le 1er janvier 2017 de la fusion des 10 intercommunalités du territoire devenus des pôles territoriaux :

 • Amikuze
 • Cote Basque Adour – Euskal Kostaldea-Aturri
 • Errobi
 • Garazi Baigorri
 • Iholdi Oztibarre
 • Pays de Bidache – Bidaxuneko Lurraldea
 • Pays de Hasparren – Hazparneko Lurraldea
 • Nive Adour – Errobi Aturri
 • Soule Xiberoa
 • Sud Pays Basque – Hego Lapurdi

La nouvelle Communauté exerce ses activités à trois niveaux :

 • à l'échelle de l'ensemble du territoire pour ses compétences obligatoires, déléguant à des syndicats certaines d'entre elles,
 • à l'échelle de 10 pôles territoriaux pour assurer un service public de qualité en décentralisant un certain nombre de ses services,
 • à l'échelle des communes, qui peuvent elles-mêmes déléguer des compétences vers des SIVOM ou des SIVU.

Ses compétences :

 • Stratégie territoriale, aménagement et habitat
 • Europe et cooperation transfrontaliere
 • Économie
 • Politiques linguistique et culturelle
 • Transition écologique et énergétique
 • Eau, littoral et milieux naturels
 • Montagne basque
 • Cohésion sociale et équipements de proximité
 • Mobilités
 • Prévention, collecte et valorisation des déchets